Stichting

Per 18 februari 2016 is Stichting Woongroep Huizer-maatjes aangemerkt door de Belastingdienst als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Inschijving KvK: 65444485
Fiscaal nummer: 8561.14.984
Postadres: Simone de Beauvoirlaan 81, 1277 BG Huizen
E-mailadres: secretariaat@huizer-maatjes.nl

 

Doelstelling
De stichting heeft als doel: het voorzien in de woonbehoefte, de verzorging en ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking in de regio Gooi- en Vechtstreek en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het aangaan van overeenkomsten met zorgleveranciers en woningcorporaties.

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: De heer R.P.H. van Maanen
Secretaris: Mevrouw J. Middelkoop
Penningmeester: De heer S.J. Haenen
Algemeen lid: Mevrouw I.H. Westerdijk-Grashuis

 

Beloningsbeleid

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Op dit moment wordt gezocht naar een geschikte locatie. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met de Gemeente Huizen en een woningbouwvereniging.

Lees hier ons

jaarverslag 2017

jaarverslag 2016.

 

Financieel jaarverslag

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016