Stichting

Per 18 februari 2016 is Stichting Woongroep Huizer-maatjes aangemerkt door de Belastingdienst als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Inschijving KvK: 65444485
Fiscaal nummer (RSIN): 8561.14.984
Postadres: Trekkerweg 1c, 1276 XP Huizen
E-mailadres: secretariaat@huizer-maatjes.nl


Doelstelling

De stichting heeft als doel: het voorzien in de woonbehoefte, de verzorging en ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking in de regio Gooi- en Vechtstreek en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het aangaan van overeenkomsten met zorgleveranciers en woningcorporaties.


Bestuurssamenstelling

Voorzitter: De heer S.J. Haenen
Secretaris: Mevrouw M.F. van der Mast
Penningmeester: De heer M.W.M. Gulpers
Algemeen lid: De heer P.H. van der Boor
Algemeen lid: Mevrouw M.L. van Grieken-Lucassen


Beloningsbeleid

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.


Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het bestuur komt maandelijks (digitaal) bijeen. Daarnaast sluit om de maand de teamleider van de Huizer-maatjes aan bij het overleg. De ouders/verzorgers worden geïnformeerd en meegenomen over de voortgang in het ouderoverleg. De bewoners hebben maandelijks een huiskameroverleg. Regelmatig wordt het werken in de driehoek tussen begeleiding, bewoner en ouders/verzorgers getoetst.


Jaarverslag
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016.

formulier publicatieplicht ANBI
2022
2021
2020