Stichting

Per 18 februari 2016 is Stichting Woongroep Huizer-maatjes aangemerkt door de Belastingdienst als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Inschijving KvK: 65444485
Fiscaal nummer (RSIN): 8561.14.984
Postadres: Trekkerweg 1c, 1276 XP Huizen
E-mailadres: secretariaat@huizer-maatjes.nl


Doelstelling

De stichting heeft als doel: het voorzien in de woonbehoefte, de verzorging en ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking in de regio Gooi- en Vechtstreek en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het aangaan van overeenkomsten met zorgleveranciers en woningcorporaties.


Bestuurssamenstelling

Voorzitter: De heer S.J. Haenen
Secretaris: Mevrouw M.F. van der Mast
Penningmeester: De heer M.W.M. Gulpers
Algemeen lid: De heer P.H. van der Boor
Algemeen lid: Mevrouw M.L. van Grieken-Lucassen


Beloningsbeleid

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.


Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Woongroep Huizer-maatjes is gerealiseerd! Bestuur en diverse commissies zijn druk bezig geweest om dit doel te bereiken. Per 1 juni 2021 is het gebouw van de Huizer-maatjes opgeleverd en per 1 september 2021 wonen de jongeren er. De de stichting is zeer actief bezig geweeest om de laatste hand te leggen aan verpleegoproepsysteem (Domotica), toegangssystemen, inrichting algemene ruimtes en tuin en het werven van zorgpersoneel om 24/7 zorg te bieden. Door deze activiteiten van de stichting wonen de jongeren in een veilige omgeving, midden in de samenleving en dichtbij familie en vrienden.


Jaarverslag
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016.

formulier publicatieplicht ANBI
2020
2021