Privacyverklaring

Stichting Woongroep Huizer-Maatjes, gevestigd Simone de Beauvoirlaan 81, 1277 BG Huizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Website:  https://www.huizer-maatjes.nl

Adres:  Trekkerweg 1C, 1276  XP Huizen

Bestuur van de stichting Woongroep Huizer-maatjes, bereikbaar via email: secretariaat@huizer-maatjes.nl.  

 

Persoonsgegevens        

Stichting Woongroep Huizer-maatjes (hierna: ‘de Stichting’) verwerkt persoonsgegevens alleen als u direct verbonden bent aan een (toekomstig of gewezen) bewoner van de door de Stichting opgezette woonvorm of als u betrokken bent bij de Stichting in het algemeen (bijvoorbeeld als vrijwilliger of donateur).           

De gegevens die wij vastleggen zijn: naam, adres, mobiel/vast telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, aard van de relatie. Voor bewoners worden tevens vastgelegd: CIZ indicatie, PGB beschikking van het zorgkantoor, BSN, geboortedatum.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De Stichting onthoudt zich van het vastleggen van enige bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals ras, etniciteit, gezondheid, geaardheid, politieke opvattingen, genetische data, biometrische data, strafrechtelijk verleden, godsdienst of levensovertuiging.          

 

Website             

De website van de Stichting verzamelt geen gegevens over websitebezoekers. Op de website wordt geen gebruik gemaakt van technieken om de identiteit van bezoekers te achterhalen, noch wordt deze vastgelegd.

 

Doel vastleggen persoonsgegevens

De Stichting verwerkt persoonsgegevens met als doel activiteiten van de Stichting goed te kunnen uitvoeren. Het betreft de volgende zaken:

– afhandelen betalingen

– aanmelding en

– inschrijving.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Stichting bewaart de gegevens van (toekomstige) bewoners en de daarbij relevante betrokkenen tot twee jaar na beëindiging van de relatie tussen de Stichting en bewoner. Alle overige persoonsgegevens worden bewaard zolang de relatie actief is en tot maximaal één jaar na beëindiging van de actieve relatie.

 

Delen van persoonsgegevens

De Stichting verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als hiervoor door betrokkene (diens wettelijk vertegenwoordiger) nadrukkelijk toestemming is verleend.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Door de Stichting vastgelegde persoonsgegevens kunnen door betrokkene (diens wettelijke vertegenwoordiger) worden ingezien of gewijzigd. Indien het niet de gegevens van bewoners betreft kunnen deze op verzoek worden verwijderd.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Stichting handelt zorgvuldig om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.