Over Woongroep Huizer-maatjes

Woongroep Huizer-maatjes is een ouderinitiatief voor een nog te realiseren woonvorm met 24-uurs begeleiding, voor een groep van 18 jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. Op 18 februari 2016 is hiervoor de Stichting Woongroep Huizer-maatjes opgericht.

Wij, het bestuur en initiatiefnemers, verwachten dat deze manier van wonen structuur zal bieden, de zelfstandigheid van de bewoners zal vergroten en vereenzaming zal tegengaan. Daarnaast biedt het ouders (vertegenwoordigers) de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier betrokken te blijven bij de zorg voor hun kind.

Wij zullen er alles aan doen om niet alleen een huis te realiseren, maar vooral een thuis; een veilige plek waar onze kinderen zichzelf kunnen zijn, zich kunnen ontplooien en waar zij saamhorigheid en gezelligheid mogen ervaren.

Aan de Trekkerweg in Huizen is een geschikte locatie gevonden. Afgelopen mei is gestart met de bouw. Planning is dat rond de zomer van 2021 de woongroep gerealiseerd is.

Mevrouw M. Nijland van Woongroep Mozart en de heer A. Klarenbeek van zorgaanbieder Amerpoort zijn betrokken als adviseurs.

Deze en meer informatie kunt u vinden ons projectplan.
De doelgroep voor het wooninitiatief is mensen met een licht verstandelijke beperking met een Wlz-indicatie, zie bewonersprofiel. Bij de start van het wonen zullen zij tussen de 18 en 28 jaar zijn en komen ze uit Huizen of directe omgeving.

De bewoners zullen een zekere mate van zelfstandigheid hebben en in staat zijn zorg te dragen voor het eigen appartement (eventueel met wat hulp van hun persoonlijke netwerk). Ook hebben zij een redelijk niveau van persoonlijke verzorging, kunnen zij omgaan met het dagritme en zijn zij in staat hulp in te roepen.

Het is de bedoeling dat de jongeren allemaal een volwaardige dagbesteding hebben. De kandidaat-bewoner heeft een curator of mentor/bewindvoerder.

Er zal met deskundigheid van een orthopedagoog gekeken worden of een kandidaat-bewoner voldoet aan het bewonersprofiel en daarmee geschikt zal zijn voor de groep. Ook zal deze een advies geven over een zo harmonieus mogelijke groepssamenstelling, waarbij wij ernaar streven dat prettig samenleven, respect voor elkaar maar ook voor het individu, zelfstandigheid en zelfontplooiing op een goede manier samengaan.
De woonvorm zal bestaan uit 18 appartementen. Elk appartement met een oppervlakte van ca. 45-50 m2 heeft een woonkamer met keukenblok, een aparte slaapkamer, een badkamer met toilet.

Er zullen naast een ruimte voor het zorgteam ook twee gezellig ingerichte woon-/eetkamers zijn met een open keuken, waar de bewoners gezamenlijk zullen koken en eten. Hier kunnen zij ook, naar behoefte, met elkaar de vrije tijd doorbrengen in een huiselijke sfeer.

Het complex wordt rolstoeltoegankelijk en het pand krijgt één centrale entree. De bewoners hebben een zekere mate van zelfstandigheid en kunnen, in overleg met de begeleiding, vrij in en uit gaan. Zij hebben hiervoor een eigen sleutel voor de entree en voor het eigen appartement. Het pand is niet vrij toegankelijk voor anderen.

De huur kan betaald worden uit een (Wajong-)uitkering of eventueel een salaris.

Woongroep Huizer-maatjes zal gevestigd worden aan de Trekkerweg in de gemeente Huizen. In een woonwijk, op korte afstand van faciliteiten als winkels, openbaar vervoer en sportmogelijkheden.
De zorg wordt ingekocht door alle PGB’s gezamenlijk daarvoor te gebruiken. De 24-uurs zorg zal gegeven worden door gediplomeerde begeleiders, allemaal in dienst van een erkende zorgaanbieder.

De individueel benodigde zorg, vastgelegd in een persoonlijk zorgplan, mag geen onevenredig beslag leggen op de zorg en begeleiding voor de gehele woonvorm.

Er wordt gestreefd naar een vast team van verzorgers, die aan de hand van het zorgplan de bewoners persoonlijk begeleiden, verzorgen en stimuleren in hun ontplooiing. Daarnaast zullen zij handelen in het belang van de groep en bijdragen aan het groepsgevoel. Hierbij is de beroepscode van verplegend en verzorgend personeel van toepassing.