Samenwerkingsovereenkomst met zorgorganisatie Amerpoort

Samenwerkingsovereenkomst met zorgorganisatie Amerpoort

Nu de bouw van het pand voor onze woongroep binnenkort daadwerkelijk van start zal gaan, is het ook tijd geworden om concrete afspraken te maken met onze partner Amerpoort, die met een bekwaam begeleidingsteam de dagelijkse ondersteuning zal gaan uitvoeren. Alles is er op gericht om deze formele vastlegging binnen enkele weken geregeld te hebben.

 

Ook al zijn alle afspraken en wederzijdse verplichtingen in dit document tot in details verwoord en vastgelegd in artikelen en bijbehorende bijlagen… het belangrijkste ingrediënt van deze samenwerkingsovereenkomst is VERTROUWEN in elkaar. Het doel van deze verbintenis is het aangaan van een intensieve en langdurige samenwerking tussen Amerpoort en de Huizer-maatjes als geheel, in belang van de Huizer-maatjes!

 

Tevens is ook een uitgangspunt, dat de kosten voor de geleverde zorgondersteuning ten alle tijden binnen het beschikbare budget zullen blijven, welke bestaat uit een optelsom van ingelegde PGB’s.

 

Deze samenwerkingsovereenkomst die het bestuur van de Stichting Woongroep Huizer-maatjes aangaat met Amerpoort, borgt ook de collectiviteit van ons ouderinitiatief. Nadere en specifieke afspraken rond de individuele bewoner worden in de “driehoek” (wettelijke vertegenwoordigers, uw kind /de bewoner en Amerpoort) gemaakt en vastgelegd in ieders eigen zorgplan. Alvorens tot ondertekening van deze algemene samenwerkingsovereenkomst over te gaan, zal het bestuur zich vergewissen van een groot draagvlak. Laat u dus horen, indien over een artikel of overweging in deze samenwerkingsovereenkomst uitvoeriger toelichting gewenst is.

 

Het zal duidelijk zijn, dat de in deze samenwerkingsovereenkomst gemaakte afspraken e.d. in samenhang gezien moeten worden met vastleggingen in andere documenten (contracten), zoals het Convenant en het nog op te stellen Huishoudelijk Reglement, maar ook b.v. in de individuele verbintenissen als Alliantie huurcontract en Amerpoort zorgplan.

 

Bijlage: concept Samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Woongroep Huizer-maatjes en Zorgorganisatie Amerpoort

 

Namens het bestuur Irma, Jacobien, Paul en Sytze
Rob van Maanen